Ivar träffar en Tyrannosaurus

Vi har nu läst den första boken om Ivar, som är vår projekt bok.
vi pratade om vem som är författare och illustratör.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”
Lpfö 18


I boken läste vi att dinosaurier har 60 sylvassa tänder. Barnen ville att vi skulle klippa ut tänder till vår dinosaurie som tillsammans ska tillverka.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.” Lpfö 18

Vi skrev talet sextio med siffror och bokstäver och räknade till sextio.

Skogsutflykt

Vi balanserade och lekte Bockarna Bruse.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin häksa och sjtt välbefinnande.” Lpfö 18
Upptäckte myror i luppen.
När vi lämnade skogen hade mycket material ifrån skogen med oss till förskolan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemisk processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 18

Studiedag

Under vår studiedag lyssnade vi på Margareta Öhman.

värdegrundsarbete – om hur normer och värden levandegörs i förskolan.
Kommunens fokus område just nu är Normer och värden.

Margareta Öhman kom även in på leken som är så viktig för alla barn. Leken kommer vi på Jönåkers förskola att arbeta extra med under denna termin.

I vår läroplan för förskolan Lpfö 18 står det:

För barn är det lek i sig som är viktig. i lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. på så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. lek stimulerar fantasi och inlevelse.”


(Margareta Öhman har gett ok till att vara med på bild på Jönåkers förskolas blogg.)

Stopp händer

Stopp händer – barnen väljer att trycka sin hand eller måla av den. Tillsammans läser vi boken Stopp med kanin och igelkott och pratar om vad stopphanden betyder för oss.
Tillsammans gjorde vi en tankekarta om hur vill att en bra kompis ska vara på Kajutan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sigbin inandra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” Lpfö 18