Om projektet

Aktörer i Östra Mellansverige har blivit beviljade projektmedel av Europeiska Socialfonden för att motverka avhopp från gymnasieskolan. Processägare i Sörmland är Regionförbundet Sörmland i samarbete med Samordningsförbundet RAR.

PDF-Broschyr
Inriktningen på projektet syftar till att utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till att öka andelen unga som fullföljer sin gymnasieutbildning och minska antalet ungdomar som befinner sig i utanförskap på grund av ofullbordade gymnasiestudier. Projektet ska genomsyras av följande tre perspektiv jämställdhet, tillgänglighet och icke- diskriminering.

Ungdomarna ska motiveras till att ta en gymnasieexamen
Projektets syfte är att utveckla metoder för att förebygga att elever hoppar av gymnasiestudier samt förbättra samverkan mellan skolformer, socialtjänst, folkhögskolan mfl. Aktiviteterna i de så kallade projektverkstäderna ska främst ha en förebyggande inriktning men även utveckla framgångsrika arbetssätt för att inspirera och motivera målgruppen till att ta en gymnasieexamen.

Nyköping- och Oxelösunds projekt kommer bland annat att erbjuda elever en samordnare/case manager som har till uppdrag att stödja och coacha – och tillsammans med eleven arbeta fram rätt stöd.

Erfarenheterna ska implementeras och spridas genom befintliga nätverk och redan upparbetade samarbets- och samverkansformer i regionen. Vidare förväntas projektet resultera i utökad samverkan mellan olika aktiviteter för målgruppen.

Målgrupp och inriktning

    • Ungdomar 15-20 år.
    • Förebyggande inriktning.
    • Insatser för ungdomar som är på väg att hoppa av.
    • Insatser som utvecklar samverkan.
    • Förebyggande inriktning.

Viktigt fokus är att åstadkomma strukturella förändringar som ger långsiktig effekt och att få igång samverkan mellan olika organisationer.

Projektet kan leda till lägre arbetslöshet hos ungdomar
Nyköping och Oxelösund har i augusti 2015 beviljats ESF-medel och fram till i dec 2018 ska projektet bidra till en bättre samordning av insatserna för att minska ungdomsarbetslösheten och till en högre utbildningsnivå i kommunerna.

Från september 2015-april 2016 pågår en analysperiod och mellan april-16 till juli 2018 pågår genomförandefasen. Under hösten 2018 utvärderas projektet, och förväntas sedan implementeras i verksamheternas ordinarie arbete.