19 dagar in i försöket…

Nu har försöket med 6 timmars arbetsdag pågått i 19 dagar och vid avstämningen i projektgruppen gick man igenom starten och de frågor som dykt upp.

Både medarbetare, tjänstemän och politiker var nöjda med invigningen.  Media var inbjuden och det blev inslag i lokalpressen med artikel i Sörmlands Nyheter och SVT Sörmland.

https://www.sn.se/nykoping/nu-ar-sextimmarsdagen-i-gang-det-ar-val-bra/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sex-timmars-arbetstid-pa-forsok-i-nykoping

Nu har försöket satt igång men fortfarande dyker det upp frågor och situationer som projektet behöver titta på. Projektets styrgrupp ses ungefär en gång i månaden. Samma gäller för projektuppföljningsmötena på försöksboendena där även medarbetare får vara med om de vill. Mötena är till för erfarenhetsåterföring och att ta upp bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras inom områden som avtal, kommunikation, scheman, enkäter med mera. Idag gick den första frågeenkäten ut till samtliga deltagare i försöket. mer om den i ett eget inlägg framöver.

Mindre Ob-tillägg än tidigare

En synpunkt som inkommit från medarbetarna handlar om att medarbetare som tidigare arbetade 100 procent eller runt 100 nu får mindre i OB-tillägg (ersättning för obekväm arbetstid). Det beror på att de nu inte arbetar lika mycket på obekväm arbetstid som tidigare. Kommunens HR-chef, Madeleine Fälleskog, kommer undersöka frågan.

Effekten hos brukarna

En annan fråga som funnits internt men som också ställdes via vår blogg är möjligheten att mäta effekten av försöket hos brukarna. Försöket är från början tänkt att endast vara inriktat på medarbetarna och effekten på dem.  Projektet diskuterade frågan och kommer fortsätta titta på om, och i så fall hur, det går att mäta effekten även hos brukarna.

Tid mot tid

Det kom upp även hur kommunen vill hantera utbildningstillfällen som kan vara längre än 6,5 timmar. Exempelvis om det är utbildning efter ett arbetspass, exempelvis arbetsplatsträff. Styrgruppen kom fram till att det ska hanteras som innan försöket, att man byter tid mot tid

Ändring i effektmål

Det framkom en otydlighet i hur projektet ska mäta effektmålet ”Minskning av arbetsskador, tillbud och avvikelser”. Kommunen uppmuntrar att man rapporterar avvikelser då det är en kvalitetsäkring av verksamheten. Så att mäta en minskning av avvikelser skulle ge felaktiga signaler. Istället funderar projektet på om det går att utveckla delmålet till att handla om ”säkrare arbetsplats” med indikatorer för Minskning av arbetsskador och tillbud.  Då behöver man först utreda vilka nyckeltal man kan mäta för att få fram ett resultat.

Några representanter från projektet. F.v: Nathalie Gauffin enhetschef Sörgården, Karin Lindgren verksamhetschef SÄBO, Minela Sarac enhetschef Hållet, Rolf Jonsson projektledare, Niklas Franzén kommunalråd, Veronica Andersson ordf. Vård- och omsorgsnämnden, Gunnar Hellquist ekonom, Lova Sima kommunikatör, Madeleine Fälleskog HR-chef, Malin Hagerström kommunalråd, Fredrik Dahlin, ekonomichef division Social omsorg.

Inför starten av försöket 6 timmars arbetsdag

Snart är dagen här för starten av ett försök med sex timmars arbetsdag. Den 1 mars påbörjar ett 18 månader långt försök på två särskilda boenden i Nyköpings kommun.

Beslutet att genomföra försöket togs av Nyköpings kommunstyrelse den 6 november 2017. Sedan dess har projektet 6 timmars arbetsdag arbetat igenom ett upplägg och förberett verksamheterna som ska vara med.

Syftet till försöket med 6 timmars arbetsdag är att undersöka hur förkortad arbetstid får betydelse för medarbetarnas hälsa, möjlighet att balansera arbete och fritid samt som ett led i att attrahera fler undersköterskor till kommunen.

Försökverksamheter

Två särskilda boenden (äldreboenden) i kommunens regi samt två likvärdiga referensverksamheter kommer att ingå i försöket.

Hur valde ni ut vilka som skulle vara med?

– Försöksverksamheterna har valts ut med stöd av kommunens HR-avdelning utifrån vissa förvalda kriterier. Eftersom politikerna gärna ville prova på något av våra särskilda boenden så gällde det att hitta vilka som redan har en hög tjänstgöringsgrad för att kunna mäta effekter av sänkningen i arbetstid. Sen behövde vi hitta lämpliga storlekar på enheter och antal medarbetare för att kunna få bra referenser att jämföra med, berättar HR-chefen Madeleine Fälleskog som är projektbeställare.

Målen med 6 timmars arbetsdag

Målen med försöket togs fram på en workshop ihop med ansvariga politiker, projektgrupp, styrgrupp och olika berörda medarbetare och fackliga representanter. Det är viktigt att effekten av försöket är mätbart. Målen som projektet satt upp är:

  • Mer ork för medarbetarna när det gäller jobb och fritid och tid för återhämtning
  • Förbättrad hälsa för medarbetarna
  • Minskning av arbetsskador och tillbud
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minskad kostnad för sjuklön
  • Ökat samarbete
  • Medarbetarna ska bli mer nöjda med arbetet
  • Kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare

Mätningar av effekten görs innan, under och efter försökstiden på försöksboendena och vid referensverksamheterna. Resultaten redovisas sedan när försöksperioden är avslutad.

1 mars invigning

Den 1 mars klipps bandet för projektets början och innan dess håller projektet att se över de sista detaljerna inför starten.

Är det något som fortfarande hänger i luften inför starten?

Rolf Jonsson, projektledare.

– Nu är vi alla taggade inför starten 1 mars efter ett stort arbete av alla inblandande att få rekryteringar, scheman, riktlinjer, enkäter mm på plats. Det ska bli spännande att fortsättningsvis följa upp hur projektet fortlöper, säger Rolf Jonsson, projektledare för 6 timmars arbetsdag.