Upplevd hälsa och egentlig hälsa

Försöket med sex timmars arbetsdag på två av kommunens äldreboenden har nu pågått i mer än ett år. Det är fyra månader kvar och under tiden samlar projektet in data som börjar visa intressanta resultat.

Fem interna enkäter har hittills skickats ut från kommunen till deltagarna på både försöks- och referensenheterna. Enkäten är utformad utifrån de projektmål som sattes vid starten. Under tiden pågår även hälsoundersökningar av medarbetarna som kommer analyseras i slutet av projektet.

Positiva resultat från enkäterna

Fem interna enkäter har hittills genomförts och det börjar komma in data att jämföra med. De positiva förändringarna som går att se är bland annat att medarbetarna upplever att de har:

  • bättre balans i arbete och fritid
  • bättre med sömn
  • bättre återhämtning mellan arbetspass
  • mer energi till fritidsaktiviteter
  • minskade besvär som kan kopplas till stress
  • förbättrat sitt generella hälsotillstånd
  • mer fokus på sina arbetsuppgifter
  • mer tid till att alltid följa de riktlinjer och rutiner som finns
  • har bättre samarbete med mina arbetskamrater

Vad man upplever som mindre bra

På de två försöksboendena gick mycket energi i början åt till att skapa nya rutiner och scheman i och med att fler personal togs in. Det påverkade arbetsmiljön och otydligheterna skapade oro och stress bland personalen. Det blev tydligt att chefsstödet behövde utökas i och med att fler medarbetare tillkommit. Personalen har också reagerat på förändringen av arbetstiden i och med att övertiden minskade. En annan effekt är att vikarierna får färre timmar än tidigare vilket ibland gjort det svårt att få in vikarier. Det är bara anställd personal som ingår i försöket med sex timmars arbetsdag.

Fortsättningen fram till augusti

Hittills har projektet kunnat se att försöket med sex timmars arbetsdag i början krävt mycket arbete för berörd personal. Medarbetarna blev fler och nya arbetsrutiner och scheman behövdes tas fram. I summeringen av hittills genomförda enkäter ser man vissa positiva förändringar på vissa områden medan andra områden är oförändrade eller har försämrats en aning.

– Vi fortsätter att samla in data. Det är spännande efter varje enkätomgång att se hur svaren ser ut, säger projektledare Rolf Jonsson. Sedan kommer det stora arbetet att göra en summering av projektet och få presentera det för medarbetarna och politiker.

Intervju i SVT med medarbetare på en av försöksverksamheterna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/efter-ett-ar-med-forsok-med-sex-timmars-arbetsdag-det-ar-en-dromplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.