Upplevd hälsa och egentlig hälsa

Försöket med sex timmars arbetsdag på två av kommunens äldreboenden har nu pågått i mer än ett år. Det är fyra månader kvar och under tiden samlar projektet in data som börjar visa intressanta resultat.

Fem interna enkäter har hittills skickats ut från kommunen till deltagarna på både försöks- och referensenheterna. Enkäten är utformad utifrån de projektmål som sattes vid starten. Under tiden pågår även hälsoundersökningar av medarbetarna som kommer analyseras i slutet av projektet.

Positiva resultat från enkäterna

Fem interna enkäter har hittills genomförts och det börjar komma in data att jämföra med. De positiva förändringarna som går att se är bland annat att medarbetarna upplever att de har:

 • bättre balans i arbete och fritid
 • bättre med sömn
 • bättre återhämtning mellan arbetspass
 • mer energi till fritidsaktiviteter
 • minskade besvär som kan kopplas till stress
 • förbättrat sitt generella hälsotillstånd
 • mer fokus på sina arbetsuppgifter
 • mer tid till att alltid följa de riktlinjer och rutiner som finns
 • har bättre samarbete med mina arbetskamrater

Vad man upplever som mindre bra

På de två försöksboendena gick mycket energi i början åt till att skapa nya rutiner och scheman i och med att fler personal togs in. Det påverkade arbetsmiljön och otydligheterna skapade oro och stress bland personalen. Det blev tydligt att chefsstödet behövde utökas i och med att fler medarbetare tillkommit. Personalen har också reagerat på förändringen av arbetstiden i och med att övertiden minskade. En annan effekt är att vikarierna får färre timmar än tidigare vilket ibland gjort det svårt att få in vikarier. Det är bara anställd personal som ingår i försöket med sex timmars arbetsdag.

Fortsättningen fram till augusti

Hittills har projektet kunnat se att försöket med sex timmars arbetsdag i början krävt mycket arbete för berörd personal. Medarbetarna blev fler och nya arbetsrutiner och scheman behövdes tas fram. I summeringen av hittills genomförda enkäter ser man vissa positiva förändringar på vissa områden medan andra områden är oförändrade eller har försämrats en aning.

– Vi fortsätter att samla in data. Det är spännande efter varje enkätomgång att se hur svaren ser ut, säger projektledare Rolf Jonsson. Sedan kommer det stora arbetet att göra en summering av projektet och få presentera det för medarbetarna och politiker.

Intervju i SVT med medarbetare på en av försöksverksamheterna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/efter-ett-ar-med-forsok-med-sex-timmars-arbetsdag-det-ar-en-dromplats

9 månader in i försöket med sex timmars arbetsdag

Nu har nio månader gått med projektet sex timmars arbetsdag och jag som projektledare har varit uppe i Kommunstyrelsen och berättat om statusen i projektet.

Under våra nio månader har projektarbetet bestått till stora delar av olika uppföljningsmöten, planering och månadsvis avrapportering till styrgruppen.

Projektet följs upp månadsvis med chefer och personal på försöksboendena för att diskutera bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras.

Projektets referensgrupp fortsätter att träffas varannan månad. Där ingår HR representanter, enhetschefer, fackliga företrädare och representant från företagshälsan. I början av planerandet av projektet deltog även politiker i referensgruppen. Men när projektet skulle starta övergick referensgruppen istället till att bestå av olika deltagare från verksamheten.

Enligt projektet är medarbetarna på försök- och referensverksamheterna inbokade på tre hälsoundersökningar under projektets gång. Den första hälsoundersökningen genomfördes under våren 2018 och den andra under hösten 2018 vilken utvärderas för närvarande och resultat från den ska vara tillgängliga i mitten av januari 2019. Den tredje startas i månadsskiften mars-april 2019.

Utmaningar

Det har varit en stor utmaning att planera upp undersökningstillfällen ihop med leverantören. Bland annat med att alla deltagare ska hinna genomgå hälsoundersökningen under samma tidsperiod men även så har det varit problematiskt att sammanställa resultaten.

Varannan månad genomförs det även interna enkäter från vår HR-avdelning med syfte att samla in synpunkter från deltagarna. Det blir ytterligare ett bidrag till att kunna utvärdera effektmålen. Just nu utvärderas enkät nr 4 i projektet.

Uppföljning av Effektmålen

Uppföljning av Effektmålen Utifrån de båda hälsoundersökningarna och de interna enkäterna har vi ändå börja se några resultat utifrån de satta effektmålen:

Mer ork- Jobb fritid, kraft kvar till fritid, tid för återhämtning
Personalen på försöksboenden upplever att de hinner återhämta sig och samtidigt göra något på sin fritid, får bättre balans, livssituation och klart bättre möjlighet till återhämtning. Personalen på försöksboenden lägger mer kvalitetstid på jobbet, samtidigt som de är mindre stressade och har en bättre fritid med mer ork

Minskade sjukskrivningar
Effekt kan ännu inte mätas.

Förbättrat hälsotillstånd
Hälsoundersökningar visar att arbetsrelaterad stress ger höga utslag på samtliga boendena, dock mindre på de två försöksenheterna.

Säker Arbetsmiljö
Personalen på försöksboenden har mer fokus på sina arbetsuppgifter och upplever bättre arbetsmiljö.

Ökat samarbete och lösningsfokus
Både chefer och medarbetare på försöksboenden berättar att det personalmässigt varit en av de lugnaste och smidigaste somrar de haft och personalen har haft mer tid att arbeta mer med anhörigstöd. Man har kunnat gå ned i personalstyrka och inte behövt ta in vikarier och skapat ett behov av att jobba fram en effektiv struktur i arbetet i vem som gör vad.

Nöjd med sin arbetssituation som helhet
Personalen har berättat att de i dag kände av ett lugnare tempo på arbetsplatsen och att har mer tid för omsorg om hyresgästerna än de haft tidigare. De två försöksverksamheterna har inför försöket behövt anställa mer personal för att täcka upp schemat. Det har internt inneburit att det blivit fler att dela arbetsuppgifterna med och personalen har uttryckt att det är kul med nya kollegor men också ställer andra krav på samarbete. Den nya arbetssituationen har skapat ett behov av att jobba fram en effektiv struktur i arbetet i vem som gör vad.

Positiva kommentarer från personalen
”Bra betalt, mera lön som 75% än 100%.”
”Upplever mer fritid, har mer tid över, fungerar väl.”
”Får en helg” med familj/vänner även om man arbetar helg pga. kortare pass. 
”Upplever mer tid på arbetet för uppgifter, mer tid för de boende.”
”Slipper delade turer.”
”Upplever sig piggare på jobbet än tidigare.”
”Har inte dåligt samvete vid egen sjukdom.”  
”Kan ge mer kvalitativ bra omvårdnad för de boende då det finns mer tid.”
”Upplever minskad stress. Lättare att varva ner efter jobbet.”
”Utrymme för egen planering av arbetsdagen.”


Negativa kommentarer från personalen
”Färre lediga dagar i sträck, upplevs av dem som jobbat 75% även förut.” ”Behöver längre återhämtning än en dag, optimalt är minst två dagar.”
”Mer personal gör det rörigare i fördelning av arbetsuppgifter (primärt).” ”Konflikter med nyanställda. Svårt som nyanställd att komma in i en sammansvetsad arbetsgrupp.”

Vad händer härnäst

Det är planerat en workshop med referensgruppen i början av januari 2019. Vidare så fortsätter uppföljningarna under våren och det finns en stor förhoppning att det snart ska gå att presentera något mer mätbara resultat från enkäter och hälsoundersökningar.

Det är också viktigt att förbättra samarbete och planering med leverantören av hälsoundersökningar ytterligare samt kunna få en korrekt redovisning av sjuktalen ur våra interna system.

Vi har även börjat titta på eventuella nya placeringar inom kommunen för övertalig personal efter projektets avslut.

Det har gjorts jämförelser mellan arbetsmiljömätningarna för 2016 och 2018 på både försöks- och referensboendena. Det materialet ska vi gå igenom för att se om det går att se några större skillnader.

Projektets slutrapport kommer att vara klar i mitten av september 2019.

Några medarbetare höll i Nyköpingskommuns Instagramkonto, jobbainykoping, i två veckor. Här är ett av deras inlägg: https://www.instagram.com/p/BphHCEdhRc2/

Politiker på besök

Sedan försöket med 6-timmars arbetsdag startade i mars har både högskolor, media och politiker uppmärksammat vårt arbete i det här projektet.

Innan vi startade försöket med 6 timmars arbetsdag tittade projektgruppen på tidigare genomförda försök inom offentlig verksamhet. Beslutet att försöket ska pågå i ett och ett halvt år innebär att det är ett av de längsta försöken som gjorts inom offentlig sektor.

Nyheter i media

Under försökets första sex första månader har det rapporterats och skrivits i olika medier och universitet och Högskolor har visat intresse.

https://www.sn.se/nykoping/nykopings-arbetsmodell-forebild-i-vansterns-valkampanj/

https://www.sn.se/nykoping/ministern-vill-infora-skatt-pa-fulkott/

https://www.ka.se/anstallda-nojda-med-kortad-arbetstid

Hur går försöket?

Utan för äldreboendet Hållet står mottagningskommitén av chefer, medarbetare, och projektledare tillsammans med gästerna från Vänsterpartiet Nicklas Franzén, kommunalråd längst till höger, Lotta Back, gruppledare i landstinget Sörmland andra höger och Lotta Johnsson Fornarve, riskdagsman, tredje fr vänster.

Senast på besök hos våra två försöksboenden var politiker från vänsterpartiet. Det var representanter från Nyköpings kommun, landstinget Sörmland och riksdagen som ville höra hur det gick. De fick träffa de båda cheferna för respektive boende och medarbetare. Tillsammans fick de berätta om hur deras vardag såg ut nu efter att försöket satt igång.

Medarbetarna berättade om omställningen när de blev fler anställda på arbetsplatsen (då delade turer tagits bort) och hur de fått tänka nytt kring sina arbetsuppgifter för att täcka upp de nya turerna. I början kändes det lite som ordspråket ”ju fler kockar desto sämre soppa” verkligen stämde in. Men de fortsatte med att berätta att de nu hittat nya arbetsrutiner som alla kände sig nöjda med.

Varm sommar

En sommar har passerat med värmebölja och svårigheter att hitta vikarier sedan försöket startades. Men både chefer och medarbetare berättar att det personalmässigt varit en av de lugnaste och smidigaste somrar de haft. Och det på grund av att man kunnat gå ned i personalstyrka och inte behövt ta in vikarier då enheterna haft fler anställda än tidigare redan i utgångsläget.

Reflektioner om effektmålen

Politikerna som var på besök denna gång var intresserade att höra om effektmålen och om medarbetarna märkte av något av dem. Personalen berättade att de i dag kände av ett lugnare tempo på arbetsplatsen och att de fick mer tid för omsorg om hyresgästerna än de haft tidigare. Bara en sådan enkel sak som att fråga om hyresgästen önskade ligga och dra sig innan det var dags att stiga upp för frukost var uppskattat av både personalen som för de boende. De berättade också att den extra tid man nu fick gjorde det möjligt att arbeta mer med anhörigstöd. Några från demensavdelningen hade nu möjlighet att vara ute på andra enheter och informera och ge tips och råd till kollegor i hanterandet av dementa brukare eller hyresgäster.

Schemaläggaren som också var med på träffen berättade att de lägger nytt schema var sjätte vecka och att schemat inte längre är lika sårbart då det är fler personer att fördela arbetet på än tidigare.

”Vad händer sedan?”

Det var inte bara politikerna som ställde frågor utan även medarbetarna tog tillfället i akt. Medarbetarna vet att det är ett försök som bara pågår under en begränsad tid. Många funderar kring det och i slutet av besöket kom frågan om ”Vad händer sedan?”. Politikerna berättade om deras politiska syn på en arbetstidsförändring skulle innebära för landet och vad de önskar att försök med 6 timmarsarbetsdag ska leda till.

Ny enkät pågår

Vi genomför just nu den tredje enkäten  för både försöksboendena och referensboendena tillsammans. Vi har börjat bygga upp en databas utifrån föregående enkäter och börjar kunna se mönster. Mer om detta får ni veta när resultaten av enkäten är sammanställda.

Hög trivsel och engagemang trots stress

Nu har första delen av hälsobedömningen bland projektets deltagare analyserats och resultaten har presenterats. Hälsobedömningen är en viktig del i projektet och många medarbetare har uppskattat att få göra den.

Foto: fotoakuten.se

Projektet startade i mars i år och nu är första hälsoundersökningen genomförd. Både deltagare som aktivt är med i försöket men också de som ingår i referensgrupperna har fått genomföra bedömningen. För de som arbetar på försöksenheterna är det obligatoriskt medan medarbetarena på referensenheterna får välja. Ändå har de flesta valt att delta.

Hälsoprofilbedömningen görs för att projektet ska kunna göra mätbara bedömningar av försöket utifrån de satta målen. Kartläggningen genomförs på individnivå, däremot utgår statistik från gruppnivå.

Företagshälsovården ansvarade för att genomföra HALU-undersökningen som ger en helhetsbild av områdena hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Medarbetaren går sedan igenom sin hälsostatus med en sjuksköterska och får bl.a. råd om vad som kan förbättras med eventuella livsstilförändringar.

Foto: Nyköpings kommun

Ansvarig sjuksköterska Susann summerar den första hälsobedömningen med att den fysiska ohälsan och arbetsrelaterad stress ger höga utslag på samtliga boendena, dock mindre på de två försöksenheterna. Susann som gjort HALU-undersökningar på flera olika arbetsplatser upplever ändå att det finns ett engagemang hos personalen i projektet som är påtaglig högre än på andra arbetsplatser hon bedömt.

– Deltagarna har visat högt engagemang för sitt arbete och sina kollegor. Undersökningen visar också på att många känner meningsfullhet med sitt arbete och att många trivs på arbetsplatsen. Sedan finns det resultat som man behöver titta närmare på, både vad gäller arbetsmiljön och livsstil. Men deltagarna verkar vara motiverade av att vilja förändra sin situation, trots en ofta nedsatt ork. En förklaring till den positiva inställningen kan vara att man får delta i det här projektet som synliggör dem som grupp vilket ger energi och arbetsglädje. Det har också framkommit att man önskar att även andra arbetsgrupper ska få ta del av de positiva effekterna som kan komma ur projektet på sikt, berättar sjuksköterskan Susann som gjort de flesta av undersökningarna.

Nästa hälsobedömning kommer genomföras under hösten. I och med det får projektet data för att kunna börja göra jämförelser. Fram till dess får de berörda enheterna med dess personal fundera på sina resultat och vad de innebär.

Hälsoprofilbedömningen innehåller:

 • En webbenkät med frågor om livsstil, arbetsliv och hälsa. Webbenkäten genomförs konfidentiellt.
 • Mätning av längd, vikt, midjemått och blodtryck, samt provtagning av blodglukos, Hb och kolesterol.
 • Samt ett konditionstest på cykel.Svaren från enkäten och undersökningen blir sedan grund till det personliga samtalet där individen erbjuds sätta upp privata hälsomål att följa upp.

Projektledaren berättar om projektet

Rolf Jonsson, projektledare.

Hej, jag heter Rolf Jonsson och är projektledare för Nyköpings kommuns försök med sex timmars arbetsdag. Detta är ett mycket spännande initiativ med många positiva och engagerade medarbetare vilket ger goda förutsättningar till ett lyckat genomförande. Jag tänkte i det här inlägget berätta i stora drag om hur vi tänkt kring projektet.

Beslutet

Nyköpings kommun beslutade hösten 2017 att genomföra försöket med 6 timmars arbetsdag. Försöket skulle genomföras inom äldreomsorgen.

Syftet till försöket med sex timmars arbetsdag är att undersöka hur förkortad arbetstid får betydelse för medarbetarnas hälsa, möjlighet att balansera arbete och fritid samt som ett led i att attrahera fler undersköterskor till kommunen.

Projektmål

Projektmålet som jag fick på mitt bord hösten 2017 var att utarbeta en plan för genomförandet av försöket med sex timmars arbetsdag inom vård och omsorg i Nyköpings kommun. Start i mars 2018 och med avslut och utvärdering under augusti 2019. Det var kort om tid att få ihop det men samtliga inblandade har tagit ansvar för sina områden och bidragit till att vi kunde starta på utsatt tid.

Finansiering

Inom Division Social omsorg, där de båda försöksboendena ligger, får ett riktat tillskott från kommunstyrelsen i budgeten. Det avser att täcka merkostnader, utöver ordinarie budget inklusive kostnader för utökad personal respektive för hälsokontroller.

Projektdeltagare i övrigt finansieras inte specifikt utan de ingår i ordinarie budget som exempel projektledare, styrgrupp, projektmedlemmar inom ekonomi, HR, kommunikation, hantering av scheman med mera.

Personal

I försöket förkortats arbetstiden till 6 timmar per dag för personal som arbetar heltid. Samtidigt ska personalen ha kvar sin heltidslön. Även personal som arbetar heltid med delvis tjänstledighet har erbjudits att arbeta 6 timmar per dag med heltidslön.

I försöket anställdes ett antal årsarbetare för att kompensera bortfallet av arbetstid. Detta innebär att den totala arbetstiden jämfört med före försöket blir oförändrad. I försöket blir det däremot fler undersköterskor som delar på arbetstiden.

Effektmål

Första workshopen med representanter från bl.a. HR, facken, politiken, verksamheten Social omsorg.

Effektmål togs fram vid en workshop med representanter från berörda verksamheter, politiken samt fackliga representanter under hösten 2017.

Projektet ska mäta följande effektmål hos personalen som ingår i försöksverksamheten:

 • Mer ork- Jobb fritid, kraft kvar till fritid, tid för återhämtning
 • Minskade sjukskrivningar
 • Förbättrat hälsotillstånd
 • Minskning av arbetsskador och tillbud
 • Ökat samarbete och lösningsfokus
 • Nöjd med sin arbetssituation som helhet

För att mäta dessa effektmål har vi behövt ta fram olika mätbara indikatorer som vi följer upp i olika uppföljningsrapporter. Mer om det i senare inlägg.

Försöksenheterna

Försöksverksamheterna omfattar två äldreboende och två andra motsvarande boenden som utgör referenser i utvärderingen.

Försöksverksamheten omfattar Hållets äldreboende med 26 medarbetare samt enheten Sörgården på Arkens demensboende med 9 medarbetare.

Väverskan med 30 medarbetare utgör referens för Hållet äldreboende och Fruängskällans enhet BVB med 9 medarbetare utgör referens till Sörgården.

Kriterier för valet av försöksenheter;

 • Politiken ville att just äldreboenden skulle genomföra försöket.
 • Det behövde vara äldreboenden med högst tjänstgöringsgrad, för att få kontinuitet.
 • Kunde inte vara grupp/servicebostäder p.g.a. att journätterna krånglade till det.
 • Hitta lämpliga storlekar och antal personal för att få bra jämförelser mellan försöks och äldreboenden.

Projektorganisation

Styrgrupp

Projektets styrgrupp träffas en gång varje månad. Inför varje styrgruppsmöte finns en skriftlig statusrapport utskickad.  I styrgruppen ingår projektets beställare, HR-representanter, kommunikatör, ekonom samt nämndtjänsteman från nämnden Vård- och omsorg.

Referensgrupp

Projektets referensgrupp träffas varannan månad. I referensgruppen ingår HR representanter, enhetschefer, fackliga företrädare och representant från företagshälsan. Vid varje referensgruppsmöte informeras deltagarna om projektets framskridande.

Projektuppföljning

Jag följer upp projektet månadsvis med cheferna på försöksboendena för att diskutera bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras. Vid speciella frågor träffar även jag cheferna på de två referensboendena

Erfarenhetsåterföring

Förutom avstämningar inom projektet samlar vi halvårsvis in vad som fungerat bra, sämre och vilka möjliga förbättringar som finns att göra.

Närmast i tiden…

Vi kommer närmast att presentera resultaten av vår egen enkät som bygger på effektmålen med frågor kring mjukavärden och innan sommaren kommer vi att presentera den första stora hälsoundersökningen som ska följas upp två gånger till innan försökets slut. Vi har i tidigare inlägg berättat om några direkta effekter som hälsoundersökningen gav. Så det ska bli spännande att se fortsättningen.

Fler effekter utav sex timmars arbetsdag

Minela är enhetschef på Hållets äldreboende som är den större enheten av de två som är med i projektet sex timmars arbetsdag. Hon berättar här om vissa intressanta effekter som hon som chef sett och hört av sin personal nu i början av försöket.

– Peronalen har berättat att de känner att de har mer luft i sitt arbete nu än tidigare. Det har resulterat i att de i sin roll som kontaktperson upplever att de kan tillbringa mer tid med sin hyresgäst. De upplever också att de hinner återhämta sig och samtidigt göra något på sin fritid även fast de jobbat helg eftersom de inte längre har några delade turer på schemat, berättar Minela.

Hälsoundersökningen

Projektet har berättat i ett tidigare inlägg att hälsoundersökningen blev ett litet uppvaknande för flera i personalen. Känslan efter undersökningarna var att många kände att de aktiv vill röra på sig mer efter jobbet och att man börjar ta sig till gymmet.

Mer personal

Några ur personalen på Hållet som sitter och pratar om försöket sex timmars arbetsdag.

De två försöksverksamheterna har inför försöket behövt anställa mer personal för att täcka upp schemat. Det har internt inneburit att det blivit fler att dela arbetsuppgifterna med och personalen har uttryckt att det är kul med nya kollegor. Det har i sin tur skapat ett behov av att jobba fram en effektiv struktur i arbetet i vem som gör vad. Framförallt sprida kunskapen om vem som gör vad i alla övriga arbetsuppgifter i verksamheten.

Sjuk med gott samvete

Vid influensatider kan hela avdelningar slås ut och personalen blir ofta beordrad övertid då det är svårt att hitta vikarier. Just när försöket startade drabbades Hållet äldreboende av influensa bland personalen. Det resulterade i hög frånvaro och när den nu har ebbat ut berättar Minela om en positiv effekt av det nya läget.

– Personalen har berättat att när de var sjuka så kunde de stanna hemma med gott samvete i vetskap om att det fanns tillräckligt med folk på plats som kunde ta hand om verksamheten. Vi har kunna driva en kvalitetsäker verksamhet med rätt bemanning och inte behövt beordra in personal tack vare att de är fler medarbetare på boendet från den 1 mars än tidigare.

Första hälsoeffekterna i försöket

Snart har den första månaden av försöket med sex timmars arbetsdag genomförts och projektet ser vissa otippade effekter inom försöksverksamheterna.  

Sofia jobbar som undersköterska på demensboendet Sörgården och är en av de 90 medarbetarna som är med i försöket sex timmars arbetsdag.

– Dagarna har blivit så korta nu när vi jobbar sex timmar istället för åtta! Det känns lite konstigt med de nya tiderna.  Jag märker att jag har svårt att ”komma i tid” till jobbet de dagar jag börjar jobba kl 09. Vanan när jag ska gå till jobbet har rubbats och jag kommer på mig själv med att nästan sitta och vänta på att ge mig iväg till jobbet, säger Sofia med ett skratt.

När försöket startade blev medarbetarna på försök- och referensverksamheterna inbokade på en hälsoundersökning. Under försökets gång kommer tre stora hälsoundersökningar att genomföras. En i början, en i mitten och en i slutet av försöket för att se om man kan koppla medarbetarnas hälsotillstånd till deras arbetstid.

– Den första hälsoundersökningen är gjord och det kändes bra efteråt. Innan vi gick dit fick vi fylla i en enkät med blandade frågor om hur man mår fysiskt och psykiskt på både jobbet och fritiden. Resultaten från enkäten och hälsoundersökningen gick man sedan igenom tillsammans med hälsoföretaget för att se om det var något som man behöver följa upp till nästa gång, berättar Sofia.

– Det visade sig när vi efteråt pratade med varandra på jobbet att många av oss behöver lite bättre flås och någon behövde få koll på kolesterolet. Så vi var några som bestämde oss för att köpa gymkort tillsammans. Orken och tiden att träna efter jobbet fanns inte förut då man behövde åka hem direkt till familjen. Men nu får vi möjlighet i och med projektet och vi kände att vi ville göra en gemensam aktivitet. Genom hälsoundersökningarna under hela projektet får vi kvitto på hur vi mår, så vi vill se om vi kan förbättra våra resultat till nästa gång, berätta Sofia hoppfullt.

Träningsskorna är på. Sofia med kollegor har köpt gymkort och har börjat gå till gymmet tillsammans.

 

19 dagar in i försöket…

Nu har försöket med 6 timmars arbetsdag pågått i 19 dagar och vid avstämningen i projektgruppen gick man igenom starten och de frågor som dykt upp.

Både medarbetare, tjänstemän och politiker var nöjda med invigningen.  Media var inbjuden och det blev inslag i lokalpressen med artikel i Sörmlands Nyheter och SVT Sörmland.

https://www.sn.se/nykoping/nu-ar-sextimmarsdagen-i-gang-det-ar-val-bra/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sex-timmars-arbetstid-pa-forsok-i-nykoping

Nu har försöket satt igång men fortfarande dyker det upp frågor och situationer som projektet behöver titta på. Projektets styrgrupp ses ungefär en gång i månaden. Samma gäller för projektuppföljningsmötena på försöksboendena där även medarbetare får vara med om de vill. Mötena är till för erfarenhetsåterföring och att ta upp bra saker, mindre bra saker och saker som kan förbättras inom områden som avtal, kommunikation, scheman, enkäter med mera. Idag gick den första frågeenkäten ut till samtliga deltagare i försöket. mer om den i ett eget inlägg framöver.

Mindre Ob-tillägg än tidigare

En synpunkt som inkommit från medarbetarna handlar om att medarbetare som tidigare arbetade 100 procent eller runt 100 nu får mindre i OB-tillägg (ersättning för obekväm arbetstid). Det beror på att de nu inte arbetar lika mycket på obekväm arbetstid som tidigare. Kommunens HR-chef, Madeleine Fälleskog, kommer undersöka frågan.

Effekten hos brukarna

En annan fråga som funnits internt men som också ställdes via vår blogg är möjligheten att mäta effekten av försöket hos brukarna. Försöket är från början tänkt att endast vara inriktat på medarbetarna och effekten på dem.  Projektet diskuterade frågan och kommer fortsätta titta på om, och i så fall hur, det går att mäta effekten även hos brukarna.

Tid mot tid

Det kom upp även hur kommunen vill hantera utbildningstillfällen som kan vara längre än 6,5 timmar. Exempelvis om det är utbildning efter ett arbetspass, exempelvis arbetsplatsträff. Styrgruppen kom fram till att det ska hanteras som innan försöket, att man byter tid mot tid

Ändring i effektmål

Det framkom en otydlighet i hur projektet ska mäta effektmålet ”Minskning av arbetsskador, tillbud och avvikelser”. Kommunen uppmuntrar att man rapporterar avvikelser då det är en kvalitetsäkring av verksamheten. Så att mäta en minskning av avvikelser skulle ge felaktiga signaler. Istället funderar projektet på om det går att utveckla delmålet till att handla om ”säkrare arbetsplats” med indikatorer för Minskning av arbetsskador och tillbud.  Då behöver man först utreda vilka nyckeltal man kan mäta för att få fram ett resultat.

Några representanter från projektet. F.v: Nathalie Gauffin enhetschef Sörgården, Karin Lindgren verksamhetschef SÄBO, Minela Sarac enhetschef Hållet, Rolf Jonsson projektledare, Niklas Franzén kommunalråd, Veronica Andersson ordf. Vård- och omsorgsnämnden, Gunnar Hellquist ekonom, Lova Sima kommunikatör, Madeleine Fälleskog HR-chef, Malin Hagerström kommunalråd, Fredrik Dahlin, ekonomichef division Social omsorg.

Invigning av försök med sex timmars arbetsdag

Invigningen av Nyköpings kommuns försök med sex timmars arbetsdag gick av stapeln på Hållets äldreboende.

På plats vid invigningen var politiker, personal från boendena och tjänstemän från kommunen samt hyresgäster. Tillsammans firades starten med traditionsenligt mingel, band-klippning och tal.

Nicklas Franzén, kommunalborgarråd, och Veronica Andersson, ledamot och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden klipper bandet vid invigningen och starten av sex timmars arbetsdag.

– Jag är stolt över att vi vågar ta det här steget och försöker göra något åt vårdpersonalens situation. Hela landet har en utmaning i att hantera sjuktalen och efterfrågan på personal inom vården och med det här försöket sätter vi Nyköping på kartan, säger Nicklas Franzén, kommunalborgarråd i Nyköping som var en av politikerna som klippte bandet vid invigningen.

 

Totalt kommer ca 90 medarbetare att delta i försöket som kommer pågå i 1,5 år. Under den tiden behåller personalen sin heltidslön men arbetar sex timmar per dag.

F.v. Theresia, Laila och Annette som är nyanställda.

– Det är första dagen här för mig och Theresia, berättar Laila. Hon  jobbade redan inom kommunen fast inom ett annat område innan hon sökte till Hållet.

– Jag märkte att jag saknade att jobba med äldre. De ger mig energi och att byta arbetsplats, se nya miljöer och träffa nya människor ger också energi. Jag hade läst att kommunen skulle göra ett försök med sex timmars arbetsdag så jag höll utkik.

Annette som kommer från privat sektor hade också hört talas om att kommunen skulle genomföra ett försök med sex timmars arbetsdag och var intresserad av att vara med.

– Jag höll ett vakande öga och när de annonserade efter personal så sökte jag, berättar Annette.

Både Annette och Laila är överens om att de bortplockade delade arbetspassen kommer att göra stor skillnad för de anställdas arbetsmiljö.

– Att inte vara tvungen till arbetsuppehåll tre timmar mitt på dagen, då man oftast inte hinner hem eller inte har möjlighet att vila då lokalerna man arbetar i inte är utformade för det, kommer att göra stor skillnad för vårt välbefinnande.

– Jag tror att det här försöket i slutändan kommer visa på en minskning i personalkostander, säger Annette övertygat.

Solveig Jägeberg, hyresgäst.

Ulf Hagström och Solveig Jägeberg är hyresgester på Hållets äldreboende och har kommit ned för att vara med på invigningen. Solveig tycker det är bra att personalen får möjlighet att vara med i ett försök om förkortad arbetstid. Hon säger att hon gärna hade velat prova sex timmars arbetsdag själv när hon arbetade men att det inte fanns några sådana möjligheter då.

Ulf Hagström, hyresgäst.

Ulf berättar att han en gång varit kommunanställd som parkarbetare. Han tycker försöket med förkortad arbetstid är bra.

– De har så dåligt betalt och deras jobb är slitigt. Nu när de får lite mer fritid kanske de hinner fixa med saker där hemma. För hemma finns det alltid saker som måste göras, säger Ulf innan han rullar upp till sin avdelning.

Inför starten av försöket 6 timmars arbetsdag

Snart är dagen här för starten av ett försök med sex timmars arbetsdag. Den 1 mars påbörjar ett 18 månader långt försök på två särskilda boenden i Nyköpings kommun.

Beslutet att genomföra försöket togs av Nyköpings kommunstyrelse den 6 november 2017. Sedan dess har projektet 6 timmars arbetsdag arbetat igenom ett upplägg och förberett verksamheterna som ska vara med.

Syftet till försöket med 6 timmars arbetsdag är att undersöka hur förkortad arbetstid får betydelse för medarbetarnas hälsa, möjlighet att balansera arbete och fritid samt som ett led i att attrahera fler undersköterskor till kommunen.

Försökverksamheter

Två särskilda boenden (äldreboenden) i kommunens regi samt två likvärdiga referensverksamheter kommer att ingå i försöket.

Hur valde ni ut vilka som skulle vara med?

– Försöksverksamheterna har valts ut med stöd av kommunens HR-avdelning utifrån vissa förvalda kriterier. Eftersom politikerna gärna ville prova på något av våra särskilda boenden så gällde det att hitta vilka som redan har en hög tjänstgöringsgrad för att kunna mäta effekter av sänkningen i arbetstid. Sen behövde vi hitta lämpliga storlekar på enheter och antal medarbetare för att kunna få bra referenser att jämföra med, berättar HR-chefen Madeleine Fälleskog som är projektbeställare.

Målen med 6 timmars arbetsdag

Målen med försöket togs fram på en workshop ihop med ansvariga politiker, projektgrupp, styrgrupp och olika berörda medarbetare och fackliga representanter. Det är viktigt att effekten av försöket är mätbart. Målen som projektet satt upp är:

 • Mer ork för medarbetarna när det gäller jobb och fritid och tid för återhämtning
 • Förbättrad hälsa för medarbetarna
 • Minskning av arbetsskador och tillbud
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Minskad kostnad för sjuklön
 • Ökat samarbete
 • Medarbetarna ska bli mer nöjda med arbetet
 • Kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare

Mätningar av effekten görs innan, under och efter försökstiden på försöksboendena och vid referensverksamheterna. Resultaten redovisas sedan när försöksperioden är avslutad.

1 mars invigning

Den 1 mars klipps bandet för projektets början och innan dess håller projektet att se över de sista detaljerna inför starten.

Är det något som fortfarande hänger i luften inför starten?

Rolf Jonsson, projektledare.

– Nu är vi alla taggade inför starten 1 mars efter ett stort arbete av alla inblandande att få rekryteringar, scheman, riktlinjer, enkäter mm på plats. Det ska bli spännande att fortsättningsvis följa upp hur projektet fortlöper, säger Rolf Jonsson, projektledare för 6 timmars arbetsdag.