Uppdrag Modell för att främja skolnärvaron i Nyköping

En arbetsgrupp har tillsatts i Nyköpings kommun för att arbeta fram en gemensam modell för att främja elevernas skolnärvaro och så snabbt som möjligt få tillbaka elever som har en frånvaroproblematik till skolan. Arbetsgruppen består av representanter från skolor och socialtjänst och modellen ska gälla alla elever från förskola till gymnasiet. Den 1 april 2018 ska gruppen presentera sitt förslag.

Följande personer ingår i arbetsgruppen: Karin Allebeck, skolöverläkare, Åsa Björkdahl, biträdande rektor Nyköpings högstadium, Gabriella Engvall, kurator Långsätterskolan, Marianne Franzén, enhetschef på Social Omsorg, Mona Axelsson, familjestödjare på Social omsorg, Anna Hedeklint, projektledare #jagmed och Klas Karlsson, enhetschef på Nyköpings gymnasium.

Projektpresentation för ESF-rådets styrgrupp i Sörmland

Idag presenterade vi projektets metoder och lärdomar (så här långt) för ESF-rådets styrgrupp i Nyköping. På bilden syns bland andra Kenny Sjöberg, RAR, Agneta Engström Regionförbundet Sörmland, Ola Wiktorsson, RAR, Mona Persson, Försäkringskassan, Mats Karlsson Arbetsförmedlingen, Catharina Frändberg, Regionförbundet och Catharina Marklund Nyköpings kommun.

Föreläsning av #jagmed på SYV konferens i Stockholm

Konferensen Vägledning i en föränderlig värld gick av stapeln i Stockholm 20-21 september och #jagmed fick äran att hålla i passet: ”Metoder och arbetssätt för att hjälpa elever att fullfölja sina gymnasiestudier”.

I vår föreläsning tog vi upp hur viktig samverkan är både inom och utanför skolan, för att lyckas stödja elever och att det har gett goda resultat att tilldela eleven en egen samordnare som coachar, följer med på möten, uppmuntrar, ger råd och hjälper till vid övergång till annan skola.

Äntligen: Pillerpodden är i Nyköping!

Pillerpoddens föreläsning: Från ond till god cirkel för både elever och personal

Pillerpodden verkar för ungas psykiska hälsa genom erfarenhetsbaserad kunskap. Projekt #jagmed har bjudit in Siri Strand och Emma Westas Rödin som driver företaget Pillerpodden till Nyköping Strand Utbildningscentrum måndag den 18 september 2017.

Alla Pillerpoddens föreläsningar syftar till öppenhet och tolerans. Responsen var mycket positiv från både elever och personal som lyssnade på föreläsningen. Det behövs en ökad medvetenhet och en attitydförändring på såväl arbetsplatser som i skolan.

 

 

Vi är på SIP kurs i Eskilstuna

SIP står för Samordnad Individuell Plan och är ett av sätten att samverka kring en ungdom som behöver stöd för att klara sin utbildning. Våra två samordnare, Anna och Jessica, har deltagit i flera SIP-möten under projektets gång och vi kände att det är dags att vi utbildar oss i lagstiftningen kring SIP och får konkreta verktyg att kunna sprida till skolpersonal som behöver samlas genom att göra en SIP.

Projektets arbetsgrupp första mötet för läsåret

Nu har projektets samverkansgrupp träffats för första gången det här läsåret. Vi gick igenom projektets mål som en repetition och pratade om hur svårt det är att mäta vissa mål.

Sedan diskuterade vi arbetsgången kring stödinsatser och hur viktigt det är att varje skola även har med vem som gör vad i arbetsgången. Skolverkets Allmänna råd kring detta hittar du här.

Nya Nyköpings gymnasium byggs här!

Härlig nybyggaranda på Nyköpings gymnasium den här terminen och samordnarna Anna och Jessica är på plats förstås!

Det pågår en geografisk omorganisation av de kommunala gymnasie utbildningarna vilket märks som tydligast under sommaren 2017. Det påverkar projektets arbete på så sätt att de som är berörda av projektets insatser kan uppleva viss oro och viss tidsbrist att hinna med att delta i projektmöten mm.

  • Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet flyttar från Nicolaiskolan till Aulabyggnaden på Gripenområdet under sommaren 2017.
  • Barn- och fritidsprogrammet flyttar från Tessin till Aulabyggnaden på Gripenområdet under sommaren 17.
  • Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet flyttar från Tessin till Nicolaiskolan.
  • Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet är kvar på Tessin hela läsåret 17/18 tillsammans med elever från Nyköpings högstadium Omega. Dessa två gymnasieprogram flyttar till nya lokaler på Gripenområdet sommaren 2018.

Fordons- och transportprogrammet och Flygteknikprogrammet vid Skavsta samt Introduktionsprogrammen och Gymnasiesär på Gripenområdet kommer att vara kvar i sina nuvarande lokaler.