Nätverksträff och SIP-utbildning för skolledare

SIP står för Samordnad Individuell Plan. Projekt #jagmed har som delmål att utveckla och förbättra samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och även samverkan mellan kommun och landsting. Ett sätt att samverka är genom att samla sig kring en individuell plan för en ungdom som är i behov av insatser från olika aktörer. Under denna förmiddag guidade vi skolledare på högstadiet och gymnasiet i grunderna för hur SIP kan gå till, genom lagstiftning och konkreta exempel, med material från SKL och tillsammans med projektledare för Psykisk Hälsa Eeva-liisa Blomberg. Utvärderingarna från dagen visade att det var mycket uppskattat att få denna kunskap då även skolpersonal numera kan initiera ett SIP-möte.

         

Möte med Nyköpings Ungdomsfullmäktige

Idag träffade vi styrelsen i Nyköpings Ungdomsfullmäktige och pratade om övergången från grundskolan till gymnasiet.

Nyköpings ungdomsfullmäktiges (NU) möten handlar om att rösta igenom förslag som styrelsen eller arbetsgrupperna jobbat fram. De förslag som röstas fram går sedan vidare till Kommunstyrelsen. Mer praktiskt arbete som att planera mindre event för ungdomar, skriva texter eller jobba fram kampanjmaterial görs av ungdomsfullmäktiges ledamöter. Arbetet sker ibland i helgrupp, ibland i arbetsgrupper. NU håller möten 4-6 gånger per år i Stadshuset, och det finns plats för 50 högstadie- och gymnasieungdomar.

Styrelsen

  • Ordförande: Omar Hassen, Nyköpings Enskilda Gymnasium
  • Vice ordförande: Malin Andersson, Kunskapsskolan
  • Sekreterare: Miranda Viberg, Kunskapsskolan
  • Vice sekreterare: Nils Wellander, Kunskapsskolan
  • Ledamot: Linus Nylund, Nyköpings högstadium, Omega
  • Ledamot: Luna Deng, Kunskapsskolan
  • Ledamot: Vakant

Styrelsens uppdrag handlar om att hjälpa ungdomsfullmäktige att fungera så bra som möjligt. Vi jobbar bland annat med utvärderingar, undersökningar, beslutsordning, utbildningsdagar, mötesformer och planering.

 

Efterlängtat samverkansmöte med BUP

Vid vårt månadsmöte för projektgruppen i november var Barn- och Ungdomspsykiatrin särskilt inbjudna för att berätta om sin verksamhet och hur skolpersonal, föräldrar och andra kan komma i kontakt med dem. De har ett telefonnummer 010-4925828 för rådgivning eller bokning av nya eller pågående ärenden.

BUP har i flera elevärenden samverkat med #jagmed kring ungdomarnas studiesituation. De upplever att #jagmeds samordnare är mycket trygghetsskapande för elever som stegvis behöver stöd för att klara att erövra skolans värld och de ser samordnarna som ”detektiver” som tar reda på vad som fungerar i skolan för just den eleven och sedan följer upp tillsammans med eleven hur det går i vardagen.

De närvarande hade flera frågor till BUP när det gällde elevhälsans remisser (som inte behöver skickas in via Resursteamet), överlämningen från BUP till Vuxenpsykiatrin, om BUPs prioriteringslista är känd i alla skolor mm. Detta var ett välbehövligt möte med flera klargöranden för alla som deltog. Ett stort tack till Ulrika, Frida och Fredrik som besökte oss!

En skola för alla?

Projektledare och medarbetare i projekt #jagmed bjöds in till två inspirerande dagar på Haga Slott, utanför Enköping, för att synliggöra konkreta metoder och resultat i projektet. Inbjudna gäster under den första dagen var: Lennart Rådbrink och Johanna Benfatto från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Helene Lidström, leg arbetsterapeut och Emma Westas Rödin och Siri Strand på Pillerpodden!

SPSM har mycket bra material och bra verktyg för elever i behov av stöd på sin hemsida som du hittar här:

Här på slottstrappan står (nästan) alla projektledare i de fem länen där #jagmed bedrivs!

Pillerpodden kan man lyssna på många gånger…

 

 

Planering och utbyte med MUCF projekt Vägar till arbetslivet

I somras beviljades Campus Nyköping stöd från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, för att driva ett ungdomsprojekt som är kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Projektet kallas VAL, som står för Vägar till arbetslivet. Projektets coacher erbjuder unga vuxna, 18-25 år, en chans att prova på arbetslivet. Ungdomen matchas individuellt till en praktikplats från 3-6 månader och stöd under den perioden från coacherna. Vi ser fram emot att samarbeta med VAL-coacherna när det gäller en del av våra äldre deltagare i projektet!

Presentation för besökare från Lettland!

Idag har vi haft besök från Jelgava, Lettland som var inbjudna av verksamhetschef på individ och familjeomsorgen på Social Omsorg, Glenn Andersson. Det var åtta personer som arbetar i den offentliga sektorn som besökte Nyköping för ett kunskapsutbyte. De var mycket intresserade av att höra hur skola och socialtjänst samverkar kring unga som riskerar ett utanförskap och hur vi arbetar förebyggande i projektet. En lettisk-svensk tolk deltog också. Gruppen bestod av följande deltagare: en polischef, en skolchef, en chef för socialtjänst, en domare i barnrättsdomstol, en administrativ chef, en specialist på barnrätt och barnskydd, en person från hälsovården och en projektledare för ett internationellt projekt som Jelgava deltar i.

Anledningen till att delegationen kommer till just Nyköping är för att Jelgava medverkar i ett EU-projekt där bland annat även Landstinget Sörmland ingår och har genom det en kontakt med landstingets stab. Samtidigt ingår Jelgava i projektet The Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration – där de bland annat gör verksamhetsbesök i två nordiska länder. Landstinget Sörmland förmedlade kontakten till Nyköpings kommun.  Den lettiska delegationen ska även besöka Norge.

Konferens om att uppmärksamma elevfrånvaro

Över 220 personer anmälde sig till #jagmed konferensen i Eskilstuna 24 oktober. Konferensen presenterade två utredningar om att stärka ungas rätt till utbildning och tidigt uppmärksamma frånvaro i skolan. Föreläste gjorde: Malin Gren Landell, regeringens särskilde utredare, Helen Ängmo, GD på Statens Skolinspektion samt statssekreterare Erik Nilsson från Utbildningsdepartementet. Läs mer om innehållet och presentationerna från konferensen här!

Här står en av projektets samordnare, Anna Bjurenborg, bredvid två av Oxelösunds kommuns studie- och yrkesvägledare på Campus Oxelösund, Pernilla Ardehav och Anita Hansson.

Nytt möte med kommunens Barn och Ungdomsstrateg!

Idag träffade vi Cajsa Palm igen, Nyköpings kommuns Barn- och Ungdomsstrateg. Cajsas jobb är att samordna barn- och ungdomsfrågor utifrån Barnkonventionen och lyfta fram det mervärde som barn- och ungas perspektiv ger för ett demokratiskt samhälle. Hon har också ett nära samarbete med Nyköpings Ungdomsfullmäktige och bidrar till att alla verksamheter anger hur barns och ungdomars perspektiv lyfts fram i alla frågor som direkt eller indirekt rör deras liv.  Cajsa har haft denna viktiga tjänst sedan 2015 då den infördes i kommunen.